56,071 Reputation

-10 yesterday
0 2 days ago
10 Nov 18
+10 06:12 upvote
20 Nov 17
20 Nov 16
-10 Nov 12
20 Nov 11
50 Nov 10
20 Nov 7
10 Nov 6
10 Oct 30
10 Oct 29
20 Oct 28
10 Oct 27
10 Oct 26
10 Oct 25
10 Oct 13
30 Oct 9
10 Oct 7
10 Oct 1
40 Sep 30
40 Sep 28
10 Sep 27
25 Sep 26
10 Sep 25
20 Sep 21
25 Sep 20
20 Sep 19
-65 Sep 18
10 Sep 17